In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Ook op lokaal niveau zijn veel partijen actief aan de slag. Gemeenten, bedrijven, energiecoöperaties zoeken elkaar op en werken samen met regionale en landelijke partijen aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

De VNG heeft het Ondersteuningsprogramma Energie 2014-2016 in uitvoering om gemeenten te ondersteunen door onder andere het versterken en uitbouwen van netwerken, gericht op het delen van kennis en ervaring. Het Ondersteuningsprogramma Energie maakt gebruik van kennisontwikkeling van haar partners en ontwikkelt in principe zelf geen kennis. De Lokale Energie Etalage is hier een voorbeeld van.

Het Ondersteuningsprogramma Energie kent twee hoofdlijnen: het deelprogramma particuliere woningvoorraad en het deelprogramma bedrijven, huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energie. Dit zijn ook de vijf thema's die op de Lokale Energie Etalage te vinden zijn.

Het energieakkoord kent de volgende doelstellingen op nationaal niveau:

  • Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020;
  • Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020;
  • Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023;
  • Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren;

De diversiteit van de gemeenten in Nederland is dusdanig groot dat er geen zinvolle onderverdeling van deze opgaven te maken is. Het Programma Energie kent dan ook geen doelstellingen op lokaal niveau. Lokaal en regionaal beleid, activiteiten en initiatieven dragen wel bij aan de landelijke doelstellingen. Via de Lokale Energie Etalage wordt zichtbaar wat op het lokale schaalniveau de trends zijn qua energieverbruik en opweking van duurzame energie. Daarnaast is zichtbaar gemaakt welke rollen gemeenten invullen en op welke activiteiten het gemeentelijk beleid zich richt.