De komende collegeperiode zal met hernieuwd elan gewerkt gaan worden aan de energietransitie. Niet alleen omdat in het klimaatakkoord van Parijs afspraken zijn gemaakt en het ‘nieuwe’ kabinet een ambitie van 49% CO2-reductie heeft neergelegd. Maar ook omdat energie besparen en duurzame energieproductie onvermijdelijk zijn geworden nu ‘Groningen’ dicht gaat.

Meten om bij te kunnen sturen

In alle gemeenten zal aan herijkte en hernieuwde beleidsprogramma’s voor de energietransitie gewerkt worden. Om deze programma’s zo effectief mogelijk te laten zijn is systematisch en continu monitoren onontbeerlijk. Meten om te weten, om van te leren en om bij te kunnen sturen.

In haar Briefadvies Governance van het energie- en klimaatbeleid (april 2017) constateert de Sociaal-Economische Raad dat monitoring één van de vier bouwstenen is van een resultaatgericht energie- en klimaatbeleid:

 • Een consistent beleidskader dat de institutionele basis biedt voor een helder lange termijnperspectief om burgers en bedrijven continuïteit en investeringszekerheid te bieden;
 • Een samenhangende uitvoeringsagenda nodig om synergie en coördinatie te brengen in de acties van alle betrokken partijen;
 • Onafhankelijke monitoring en borging, nodig om al doende te leren en de uitvoering waar nodig bij te stellen;
 • Faciliterend beleid om essentiële voorwaarden te scheppen in de vorm van robuuste financiering, innovatiekracht, goed geschoolde werknemers en voldoende maatschappelijk draagvlak.

De Lokale Energie Etalage is een gemakkelijk te gebruiken én inspirerende monitoringstool. Die cijfers uit de Klimaatmonitor en de gemeentelijke beleidsinzet op basis van de Energie Enquête met elkaar verbindt. De infographic beeldtaal maakt monitoren toegankelijk en ondersteunt het communiceren met en het betrekken van iedereen die aan de energietransitie wil meedoen.

Hieronder staan enkele alinea’s die een inspirerende basis kunnen zijn voor een alinea over monitoren in coalitieprogramma’s. Of voor een alinea in overdrachtsdossiers dan wel in beleidsprogramma’s rond CO2-reductie, de energietransitie en/of de route naar aardgasvrije wijken.

Effectief beleid vraagt om monitoring

Effectief klimaatbeleid en een voortvarende energietransitie vragen behalve een beleidskader met uitvoeringsagenda ook om systematisch monitoren. Een welhaast continu proces van maatregelen nemen en resultaten meten. Eigen maatregelen en resultaten vergelijken met die van andere gemeenten. Om vervolgens aanvullende, nieuwe maatregelen te nemen en te stoppen met niet effectieve maatregelen. Zoals de Sociaal-Economische Raad in april 2017 in haar briefadvies Governance van het energie- en klimaatbeleid constateert is onafhankelijke monitoring en borging nodig om al doende te leren en de uitvoering waar nodig bij te stellen.

Energietransitie versnellen

De Lokale Energie Etalage is een monitoringstool die de afgelopen jaren gevuld is met een schat aan informatie om lokale en regionale energieprogramma's te ondersteunen. De Etalage maakt het mogelijk om cijfers uit de Klimaatmonitor te koppelen aan onze gemeentelijke beleidsinzet. Bovendien kunnen we onze beleidsinzet vergelijken met onze buurgemeenten of met vergelijkbare gemeenten. Hierdoor is de Lokale Energie Etalage een bron van informatie en inspiratie voor beleidsmaatregelen die de energietransitie versnellen. De Lokale Energie Etalage is als online monitoringstool governance ready omdat zij ook onze energiecoöperaties, bedrijven, bewoners helpt om te bepalen hoe zij de lokale energie- en klimaatambities kunnen ondersteunen. Bovendien geven we onze lokale initiatieven een steuntje in de rug door ze als iconen in de Etalage te zetten.

Meten om bij te kunnen sturen

Effectief klimaatbeleid, een voortvarende energietransitie vraagt systematisch monitoren met op gezette tijden reflecteren en zo nodig bijsturen. De Lokale Energie Etalage biedt hierbij ondersteuning met:

 • het maken van een (nul)meting of overzicht van de huidige stand van zaken;
 • de mogelijkheid om eigen beleidsinzet te vergelijken met die van andere gemeenten;
 • leren van praktijkervaringen van elders en de eigen inspirerende voorbeelden als lokale iconen te delen;
 • toegankelijke informatie die iedereen inspireert aan de energietransitie mee te doen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Lokale Energie Etalage, mail dan naar info@lokaleenergieetalage.nl

Meteen aan de slag met de monitoringstool van de LEE

Voor iedereen die meteen gebruik wenst te gaan van onze monitoringstool, kan met behulp van de uitleg onderaan deze pagina aan de slag met de drie meest gebruikte mogelijkheden van de Lokale Energie Etalage, t.w.:

 • Hoe maakt u in een handomdraai een samenvattende rapportage?
 • Hoe vergelijkt u uw gemeente met omringende of vergelijkbare gemeenten?
 • Hoe ver is uw gemeente al op weg naar aardgasvrij?

De onderstaande informatie kunt u ook downloaden via dit .PDF-bestand