Nulmeting Gelders Energieakkoord

Nulmeting Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 tekenden ruim 100 partijen het Gelders Energieakkoord (GEA) met de ambitie om het SER Energieakkoord door te vertalen naar de realiteit van Gelderland. Daarbij is als punt op de horizon een klimaatneutraal Gelderland in 2050 gezet. In dit kader is op initiatief van de GEA-tafel ‘Monitoring’ door Alliander, Klimaatverbond en RWS een nulmeting gemaakt, welke voor een belangrijk deel gestoeld is op gegevens zoals gepresenteerd in de Lokale Energie Etalage. De nulmeting is samen met het uitvoeringsplan gepresenteerd tijdens het feestelijke 1e GEA jaarcongres op 17 maart jongstleden.

Het Gelders Energieakkoord werd getekend door vrijwel alle Gelderse gemeenten, de drie Gelderse waterschappen, de provincie, de zeven omgevingsdiensten, huurdersverenigingen en de Woonbond, energiecoöperaties, netbeheerder Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland, koepels van het bedrijfsleven (zoals VNO-NCW, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, LTO, Koninklijke MetaalUnie), individuele bedrijven én bedrijventerreinen, en regio’s. Tijdens het Jaarcongres waren er weer nieuwe ondertekenaars en de teller staat inmiddels op 137 deelnemers. Met als leidraad het uitvoeringsplan getiteld 'samen komen we verder' en een werkstructuur van een tiental tafels zullen deze verenigde krachten de komende jaren aan de transitie van de Gelderse economie werken.

Met 'Klimaatneutraliteit in 2050' als doel van het Energieakkoord is sturingsinformatie op die reis onmisbaar. Vanaf de nulmeting zal voortdurende monitoring plaatsvinden, zowel gericht op kwantitatieve indicatoren (zoals kWh elektriciteit en m3 gasgebruik, geïnstalleerd vermogen duurzame opwekcapaciteit) als kwalitatieve indicatoren (zoals beleidsinitiatieven, scholing en draagvlak).

In de eerste nulmeting zijn kwantitatieve en kwalitatieve data van 2014, voor zover beschikbaar aan het begin van 2016, in een samenhangende rapportage in beeld gebracht. De kwantitatieve gegevens komen voor een groot deel uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat aangevuld door Alliander. De kwalitatieve gegevens in de nulmeting komen uit de VNG Energie Enquête, die ontwikkeld is in het kader van de Lokale Energie Etalage. De nulmeting betreft een uitgebreide rapportage per gemeente, maar ook een geaccumuleerd overzicht voor de aparte regio's en voor de provincie als geheel.

Ter illustratie een weergave van de inspanningen en ambities van alle Gelderse gemeente(n) om bij te dragen aan de doelstellingen van het (Gelderse) Energieakkoord. De kleurschakering in het onderstaande kaartje geeft het huidige inspanningsniveau van de gemeenten weer voor het verduurzamen van de woningbouw. De grijsgekleurde gemeenten hadden begin 2016 de Energie EnquĂȘte (nog) niet ingevuld. [Bron GEA nulmeting rapportage provincie Gelderland]

Deze meetgegevens zullen jaarlijks geactualiseerd worden. Op basis van de beschikbare meetgegevens zullen daarnaast toekomstbeelden worden gegeneerd die gefundeerd zijn op reële ontwikkelingsperspectieven. Het Gelders Energie Transitie Model biedt de mogelijkheid om een integraal beeld van mogelijkheden op het terrein van energiebesparing, energieproductie, slimme netten, werkgelegenheid en innovatie. Dit model kan, samen met andere, een belangrijk interactief instrument vormen bij de beleidsvorming bij de provincie, de regio's en de gemeenten..

Download de GEA nulmetingrapportages via www.geldersenergieakkoord.nl/documenten/

Voor meer informatie over monitoring en rapportages op basis van de Lokale Energie Etalage, neem contact op via info@lokaleenergieetalage.nl