Inzet gemeente

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de landelijke afspraken in het Energieakkoord. Elke gemeente vult die rol op een eigen manier in. Via de VNG Energie Enquête is aan de gemeenten gevraagd aan te geven welke rollen zij zelf vervullen op de vijf thema's. Met de grafiek ‘Inzet gemeente’ is dit zichtbaar gemaakt.

Veel - weinig

Per thema is de inzet weergegeven op vier tot vijf rollen zoals communicatie, financiering of regelgeving. Per rol zijn aan de gemeente 5 tot 8 gesloten vragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden ('doen we', 'gaan we doen', 'doen we niet') is de mate van inzet berekend en weergegeven op een vijf-punts-schaal ‘veel – weinig’. Heeft een gemeente op alle vragen in een deelgebied ‘hebben we/doen we’ ingevuld, dan wordt dat weergegeven als ‘veel’. Via de knop 'Meer' vindt u, per thema, de antwoorden van de gemeente op alle vragen.

Verbeteringen

In oktober 2016 is een verbeterde versie van de enquête uitgezet onder de gemeenten. Inhoudelijke aanpassingen zijn tot het minimum beperkt om continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. Op verzoek van gemeenten zijn ook ‘output’ vragen opgenomen over bijvoorbeeld ingezette fte’s, budget en samenwerkingspartners. Hieronder kunt u de hele vragenlijst als PDF downloaden. U kunt dan bijvooreeld op woorden zoeken of bepaalde vragen die voor u van belang zijn ook gesteld zijn en zo snel de juiste vraag vinden.

  Download Energie Enquête versie 2

De weergave via de knop 'Meer' is verbeterd: alle vragen in de tabel zijn klikbaar. Door op een vraag in de tabel te klikken krijgt u te zien hoe alle gemeenten in Nederland deze specifieke vraag hebben beantwood.

De weergave van de inzet is vrij van waarde: het geeft geen oordeel over de inzet. Het is een methode om het verschil inzichtelijk te maken in de rollen en activiteiten die een gemeente vervult.