VNG Energie

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de doelen van het SER Energieakkoord. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG het Programma Energie in uitvoering.

De Lokale Energie Etalage is onderdeel van het ondersteuningsprogramma. De VNG maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van al bestaande kennis- en netwerkpartners.

Doelgroepen

Gemeenten spelen op lokaal en regionaal niveau een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen uit het SER Energieakkoord. Maar niet als enige. De samenleving komt al met tal van initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties én gemeenten vormen hier samen de energieke samenleving. Dit sluit aan bij de bevindingen van de VNG Denktank die maatschappelijke ontwikkelingen in kaart heeft gebracht. De conclusie is dat burgers steeds meer zaken naar zich toe trekken. De kunst voor gemeenten is om ruimte te bieden aan duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving door goed te luisteren naar wat nodig is en samen met bestaande kennisnetwerken de aanwezige kennis en expertise verder door te ontwikkelen, te versterken, te verbinden en te borgen. Dit betekent dat er ook in de collegeprogramma’s en gemeentelijke beleidsnota’s ruimte moet zijn voor ontwikkelingen van onderop. Deze nieuwe maatschappelijke realiteit dwingt gemeenten tot een nieuwe rolopvatting en tot improvisatie. 

De Lokale Energie Etalage is ontwikkeld voor alle spelers in de lokale energietransitie.