Etalage

Als u zoekt op een gemeente krijgt u 17 geselecteerde indicatoren te zien. Dit deel van de LEE is de 'Etalage'.

De volgende indicatoren staan in de Etalage:

De trend over de drie meest recente jaren (beschikbare data) voor:

 • Het gemiddelde verbruik van gas en/of warmte (geïndexeerd en temperatuur-gecorrigeerd) en het gemiddelde elektriciteitsgebruik van alle woningen in de gemeente.
 • Het totaal verbruik van gas en/of warmte (geïndexeerd) en het totaal elektriciteitsgebruik (geïndexeerd) van het grootste deel van de sector commerciële dienstverlening in de gemeente.
 • Het totaal verbruik van gas en/of warmte (geïndexeerd) en het totaal elektriciteitsgebruik (geïndexeerd) van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente.
 • Drie percentages hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente voor optelling van alle bronnen, alleen windturbines en alleen zon-PV.
 • Het absolute aantal bedrijfs-en personenauto's op aardgas en op elektriciteit geregistreerd en het absolute aantal elektrische laadpunten en vulpunten voor biobrandstoffen in de gemeente.

Tevens ziet u hier huidige inzet van de gemeente via verschillende rollen in vijf thema’s (zie ook Inzet gemeente), het aandeel van het energieverbruik van zes sectoren in de gemeente ten opzichte van het totale energieverbruik en het aandeel opgewekte elektriciteit door zon-PV en windturbines ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik.

Energieverbruik sectoren

Aan de linkerzijde ziet u het aandeel van het totale energieverbruik voor zes sectoren ten opzichte van het totale energieverbruik binnen de gemeente.

De getoonde sectoren samen vormen het overgrote deel van het energieverbruik, maar niet het totaal, waardoor de optelling van de percentages lager is dan 100%. Om redenen van bedrijfsgevoeligheid is het soms niet toegestaan het aandeel van een bepaalde sector te geven, omdat dit herleidbaar is naar één of enkele gebruikers. Het totale energieverbruik mag in veel gevallen wel getoond worden, waardoor het aandeel van de overige sectoren wel berekend kan worden. Voor ongeveer een kwart van de gemeenten is het niet mogelijk het totale energieverbruik te berekenen. Dit komt in vrijwel alle gevallen doordat het totale gasgebruik niet getoond mag worden, vaak vanwege de herleidbaarheid naar een zeer grote gebruiker, zoals een gasgestookte elektriciteitscentrale. Hierdoor kan ook het aandeel van de zes sectoren in dit onbekende totaal niet worden weergegeven.

 • De sector Woningen betreft alle woningen (koop en huur) binnen de gemeente.
 • De sector Diensten zijn de groot- en detailhandel, autoreparatie, horeca, informatie en communicatie, financiële dienstverlening, advisering, onderzoek, verhuur en overige zakelijke dienstverlening.
 • De sector Maatschappelijk vastgoed bevat overheidsdiensten, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, cultuur, sport en recreatie.
 • De sector Mobiliteit valt het energiegebruik van alle voer- en vaartuigen op het gemeentelijk grondgebied, inclusief mobiele werktuigen.
 • De sector Industrie omvat alle branches in de chemische en overige industrie.
 • De sector Landbouw omvat o.a. akkerbouw, (glas)tuinbouw en veeteelt.

Onderdelen die niet zijn meegenomen in de sectorverdeling, zijn onder andere de energieverbruiken van Rioolwaterzuiveringsinstallaties, Energieproductie, Winning van Delfstoffen en Bouwnijverheid.

Winkel - Energie

Als u doorklikt op een van de thema's of op de knop 'Meer' bij een van de energie indicatoren, komt u in de 'Winkel'. Hier vindt u meer gedetailleerde energie indicatoren met een uitgebreide toelichting. In de Winkel kunt u per indicator vergelijken met een andere gemeente, of het gemiddelde van de regio (VNG Programma Energie), provincie of heel Nederland. Ook kunt u hier per indicator doorklikken naar de Klimaatmonitor.

De volgende indicatoren staan in de Winkel:

 • Totaal gasverbruik, in m3 (temperatuur-gecorrigeerd), van vijf woningtypen (appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kap, vrijstaand), over de periode 2004 - 2015
 • Totaal elektriciteitsgebruik, in kWh, van vijf woningtypen (appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kap, vrijstaand), over de periode 2004 - 2015
 • De jaarlijkse totale energiekosten, in miljoen €, voor alle woningen, zowel daadwerkelijk als temperatuur-gecorrigeerd, over de periode 2004 - 2014
 • Totaal gasverbruik, in m3, van zes typen commerciële dienstverlening, over de periode 2010 - 2015
 • Totaal elektriciteitsgebruik, in kWh, van zes typen commerciële dienstverlening, over de periode 2010 - 2015
 • Totaal gasverbruik, in m3, van vier typen maatschappelijk vastgoed, over de periode 2010 - 2015
 • Totaal elektriciteitsgebruik, in kWh, van vier typen maatschappelijk vastgoed, over de periode 2010 - 2015
 • Totale hoeveelheid opgewekte hernieuwbare elektriciteit, in TJ, van negen vormen van opwekking, over de periode 2010 - 2015
 • Totale hoeveelheid opgewekte hernieuwbare warmte, in TJ, van acht vormen van opwekking, over de periode 2010 - 2014
 • Het totaal aantal 'duurzame auto's', van personenauto's op aardgas (CNG), bedrijfsauto's op aardgas (CNG), elektrische personenauto's (FEV en PHEV), elektrische bedrijfsauto's, over de periode 2013 - 2017
 • Het totaal aantal laad- en vulpunten voor 'transitiebrandstoffen', van vijf typen, over de periode 2012 - 2017

Winkel - Enquete

Als u doorklikt op de knop 'Meer' bij de grafiek Inzet Gemeente, komt u in de 'Winkel'. Hier vindt u per thema alle antwoorden die door de gemeente zijn gegeven op de VNG Energie Enquête.

Thema Wonen: rollen en activiteiten van gemeenten met betrekking tot het verduurzamen van de gehele woningvoorraad (particulier/huur/bestaand/nieuw), met vragen over de inzet op vijf rollen.

 • verankering in vigerend beleid
 • communicatie/voorlichting
 • financiële arrangementen
 • regelgeving/normering
 • verbinden en alliantievorming

Thema Bedrijven: rollen en activiteiten van gemeenten richting het lokale bedrijfsleven, met vragen over de inzet op vier rollen.

 • communicatie/voorlichting
 • financiële arrangementen
 • regelgeving/normering
 • verbinden en alliantievorming

Thema Maatschappelijk Vastgoed: rollen en activiteiten van gemeenten met betrekking tot het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed, met vragen over de inzet op vier rollen.

 • eigen gebouwen en organisatie
 • communicatie/voorlichting
 • financiële arrangementen
 • energiebewuste inrichting en inkoop

Thema Hernieuwbare Energie: rollen en activiteiten van gemeenten met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare energie binnen de gemeentegrenzen, met vragen over de inzet op vijf rollen.

 • regierol in visievorming/ruimtelijke ordening (beleidskaders)
 • communicatie/versterken draagvlak
 • regelgeving/normering
 • financiële arrangementen
 • voorbeeldfunctie

Thema Mobiliteit: rollen en activiteiten van gemeenten om duurzame mobiliteit te bevorderen, met vragen over de inzet op vijf rollen.

 • regierol in de ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer (beleidskaders)
 • communicatie/voorlichting
 • inrichting en beheer van de openbare ruimte
 • regelgeving/normering
 • eigen vervoer/voorbeeldfunctie